107-1 Graduate Scholarship

  • 2019-05-02
Congratulations to the following students

The list of postgraduate scholarships is as follows

Master's class:
Chen Bozhen
Wu Qiuhua

Master's in-service class
Wei Yuqian
Su Yuting