107-1 semester book scholarship.

  • 2019-05-02
107-1 semester book scholarship.
Congratulations to the following students

Bachelor class:
Senior
Finance Group Zhu Tingjun
Economic and Trade Group Shen Jianhong

Junior
Financial team
Economic and Trade Group

Sophomore
Economic and Trade Group

Freshman
International group Cai Peiru
Jing Jianqu Xu Shimin

Master's class:
Li Zongxian
Yi Liu Fanyu

Master's in-service class
Wang Miaoling
Zeng Shuo